Cyngor Tref
LLANDEILO
FAWR
Town Council

English

 Tref farchnad fechan, ffyniannus yn Sir Gaerfyrddin yw Llandeilo, a leolir ar ymylon Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Mae o fewn cyrraedd cyfleus i'r mynyddoedd a'r arfordir, llinell rheilffordd Calon Cymru a thraffordd yr M4.

Mae tua 2000 o drigolion yn byw yn y gymuned a darperir cyfleusterau da ar eu cyfer yn cynnwys siopau bach cyfeillgar yn ogystal â gwasanaethau gwych gan y ganolfan iechyd, ysgolion cynradd ac uwchradd, llyfrgell, eglwysi, capeli, gwasanaeth tân, ambiwlans a gorsafoedd yr heddlu ac, wrth gwrs y Cyngor Tref.

Hysbysiad pennu'r dyddiad ar gyfer arfer hawliau etholwyr

Cyngor Tref Llandeilo

 

Blwyddyn ariannol yn dod i ben ar 31 Mawrth 2022

1. Dyddiad cyhoeddi 20.06.22

2. Bob blwyddyn, archwilir y cyfrifon blynyddol gan Archwilydd Cyffredinol Cymru. Cyn y dyddiad hwn, mae unrhyw berson â diddordeb yn cael cyfle i archwilio a gwneud copïau o'r cyfrifon a'r holl lyfrau, gweithredoedd, contractau, biliau, talebau a derbynebau ac yn y blaen sy'n ymwneud â hwy am 20 diwrnod gwaith ar rybudd rhesymol.

Ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2021, bydd y dogfennau hyn ar gael ar rybudd rhesymol ar gais i:

David Eve Swyddog Cyllid 07758 286484

Rhwng yr oriau o 5pm a 7pm o ddydd Llun i ddydd Gwener

Yn dechrau ar 4 Gorffennaf 2022

Ac yn dod i ben ar 29 Gorffennaf 2022

3. O 12 Medi 2022, hyd nes y bydd yr archwiliad wedi ei gwblhau, mae gan Etholwyr Llywodraeth Leol a'u cynrychiolwyr hefyd:

- yr hawl i holi'r Archwilydd Cyffredinol ynglyn â'r cyfrifon.

- yr hawl i ddod gerbron yr Archwilydd Cyffredinol a mynegi gwrthwynebiad i'r cyfrifon neu unrhyw eitem ynddynt. Rhaid rhoi rhybudd ysgrifenedig o

wrthwynebiad i'r Archwilydd Cyffredinol yn gyntaf. Rhaid rhoi copi o'r rhybudd ysgrifenedig hefyd i'r Cyngor.

Gellir cysylltu â'r Archwilydd Cyffredinol drwy:

Archwiliadau Cynghorau Cymuned, Archwilio Cymru, 24 Heol y Gadeirlan, Caerdydd, CF11 9LJ

neu drwy e-bost yn archwiliadcyngorcymunedol@archwilio.cymru

 

 

HENGWRT

Mae'r Hengwrt wedi ei osod ar brydles tymor hir i Fenter Dinefwr sydd wedi derbyn grantiau i wneud gwaith adnewyddu sylweddol. Mae wedi cael ei ailenwi'n Hengwrt i adlewyrchu hanes yr adeilad a fu unwaith yn gartref i'r llys neu gwrt. Bydd y cyngor yn parhau i gynnal cyfarfodydd yn y lleoliad a dylid cyfeirio pob gohebiaeth at Clerc y Dref, Hengwrt, Stryd Caerfyrddin, Llandeilo, SA19 6AE

Pethau sy'n rhaid i chi eu gwneud pan yn ymweld â Llandeilo

 

 • Cerdded trwy Warchodfa Natur Coed y Castell i Gastell hynafol Dinefwr, lle eistedda ar glogwyn gyda golygfeydd godidog ar hyd dyffryn yr afon Tywi.

 • Mynd i siopa am ddillad, rhoddion a nwyddau o ansawdd yn ein siopau ac orielau bach cain ac unigryw dim o'ch siopau stryd fawr yma!

 • Ymweld â Pharc Dinefwr a Thy'r Drenewydd, sy'n eiddo i'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, gyda'i wartheg gwyn, llyn a pharc ceirw.

 • Yfed coffi yn y bore neu de prynhawn mewn caffi - mae digon o rai dymunol yn y dre.

 • Chwilio am fargen ymysg yr henebion a phethau i'w casglu yn y Farchnad Henebion neu yn yr arwerthiannau misol.

 • Bwyta bwydydd arbenigol lleol megis cig oen Cymru neu eog yn un o'r tafarndai neu fwytai, mae digon ohonynt.

 • Mynd i fandstand Parc Penlan i weld y golygfeydd hardd dros doeon y dref.

 • Cerdded i lawr i Bont y Brenin, pont droed siglo dros yr afon, a mynd am dro hamddenol ar hyd y dolydd lle cewch gyfle i weld y crychydd, hwyaid, gwenoliaid neu hyd yn oed glas y dorlan neu ddyfrgwn os ydych yn ddigon lwcus.

 • Mwynhau'r dewis da o gerddoriaeth fyw yn y tafarndai a lleoliadau lleol, yn arbennig felly adeg yr wyl.

 • Neu mynd am dro o amgylch y dre, gan brofi'r awyrgylch hamddenol a mwynhau'r adeiladau Sioraidd hardd.

 • Ewch am daith ar linell hardd rheilffordd Calon Cymru, sy'n rhedeg o Abertawe i Amwythig gyda phob trên yn galw yng Ngorsaf Llandeilo.

 

 

 

Hawlfraint lluniau a thestun © Cyngor Tref Llandeilo Fawr - Cedwir pob hawl